Konkurs

26 qershor 2019
Këshilli i Bashkësisë Islame i Podujevë

Shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

 1. Tre inkasantë terreni për mbledhje të pagesave të anëtarësisë në territorin ku vepron Këshilli i Podujevës.

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të kenë të kryer të paktën Medresenë.
 2. T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit
 3. Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare
 4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht
 5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar
 6. Të ndërmarrin iniciativë dhe të kenë kreativitet në punë si dhe sjellje dinjitoze me masën -popullatën
 7. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata shëndetësore
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional
 • Letërnjoftimi (fotokopje)

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së në Podujevës

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 10 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në vebsajtin e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës.

 • Tender për botimin e Takvimit 2023

  Prishtinë, 24 nëntor 2022 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall:TEND…
 • Tender për botimin e Kalendarit 2023

  Prishtinë, 24 nëntor 2022 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall: TEN…
 • Konkurs

  Datë: 17 nëntor 2022 KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË FERIZAJ – shpallë:K O N K U R SPër ve…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender për botimin e Takvimit 2023

Prishtinë, 24 nëntor 2022 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall:TEND…