Datë: 15 nëntor 2021
Në bazë të Rregullorës së Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit e në mbështetje të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës, neni 38, alineja 9, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, në mbledhjen e mbajtur më 02.11.2021, mori vendim të shpallë këtë
KONKURS

Për këto vende të punës:

 1. Muezin në xhaminë “Aliu r.a.”, KK Prizren;
 2. Muezin në xhaminë “Bilali r.a.”, KK Prizren;
 3. Muezin në xhaminë “Dëshmorët-Martirët”, KK Prizren;
 4. Muezin në xhaminë “Ebu Bekri r.a.”, KK Prizren;
 5. Muezin në xhaminë “Emin Pasha”, KK Prizren;
 6. Muezin në xhaminë “Haxhi Kasam”, KK Prizren;
 7. Muezin në xhaminë “Haxhi Ramadan”, KK Prizren;
 8. Muezin në xhaminë “Kurilla”, KK Prizren;
 9. Muezin në xhaminë “Maksud Pasha”, KK Prizren;
 10. Muezin në xhaminë “Mehmet Pasha-Bajraklia”, KK Prizren;
 11. Muezin në xhaminë “Omeri r.a.”, KK Prizren;
 12. Muezin në xhaminë “Pavarësia”, KK Prizren;
 13. Muezin në xhaminë “Qohaxhi Mahmud”, KK Prizren;
 14. Muezin në xhaminë “Sejdi Beu”, KK Prizren;
 15. Muezin në xhaminë “Sinan Katib”, KK Prizren;
 16. Muezin në xhaminë “Sinan Pasha”, KK Prizren;
 17. Muezin në xhaminë “Uhudi”, KK Prizren;
 18. Muezin në xhaminë “Xhebel Nur”, KK Prizren.

Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:

 1. Të ketë kryer Medresenë ose shkollën e Mesme (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
 2. T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve dhe Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të BLPrizren;
 3. Të ketë aftësi komunikuese, njohuri të nevojshme islame, zë të bukur dhe virtyte islame;
 4. Të jetë i shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 5. Të mos ketë vërejtje për punën e tij (nëse ka qenë në punë më parë);
 6. Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.

Kandidati krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 1. Diploma e Medresesë ose e shkollës së Mesme;
 2. Çertifikata e lindjes;
 3. Çertifikata shëndetësore;
 4. Çertifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
 5. Vërtetimi për përvoj ën e punës;
 6. Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 7. CV -ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 8. Letëmjoftimi (fotokopje).

(Të gjitha dokumentet duhet të jenë në origjinal)!

Vërejtje: Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së të Prizrenit.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Tender

  Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…
 • TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024

  TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024 / 1445 h. “…ata që dhanë zekatin i pret shpërb…
 • Konkurs

  Datë: 25 mars 2024Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…