Datë: 15 nëntor 2021
Në bazë të Rregullorës së Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit e në mbështetje të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës, neni 38, alineja 9, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, në mbledhjen e mbajtur më 02.11.2021, mori vendim të shpallë këtë
KONKURS

 1. Referent për pronë në administratën e KBI-Prizren;
 2. Arkivist-kompjuterist në administratën e KBI-Prizren;
 3. Roje i natës në zyret e administratës së KBI-Prizren (2 vende);
 4. Gasall-shofer në administratën e KBI-Prizren (2 vende).

Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:

 1. Të ketë kryer Medresenë ose shkollën e Mesme (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës). Për vendin e punës “refererent për pronë”, kërkohet të ketë kryer fakultetin ekonomik- menaxhment, dhe të ketë përvojë pune së paku 6 muaj;
 2. T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve dhe Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të Bl-Prizren;
 3. Të ketë aftësi komunikuese, njohuri të nevojshme për vendin e punës dhe virtyte islame;
 4. Të jetë i shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 5. Të mos ketë vërejtje për punën e tij (nëse ka qenë në punë më parë);
 6. Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.

Kandidati krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 1. Diploma e Medresesë ose e shkollës së Mesme;
 2. Diploma e fakultetit për vendin e punës sipas pikës 1;
 3. Çertifikata e lindjes;
 4. Çertifikata shëndetësore;
 5. Çertifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
 6. Vërtetimi për përvojën e punës;
 7. Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 8. CV -ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 9. Letëmjoftimi (fotokopje).

(Të gjitha dokumentet duhet të jenë në origjinal)!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bl-së të Prizrenit.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në vvebsajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Telegram ngushëllimi

  KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
 • Konkurs

  Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
 • Konkurs

  Prishtinë, 10 maj 2024 Za popunjavanje radnog mjesta: Imam, hatib i mualim u džamiji džema…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Telegram ngushëllimi

KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…