Datë: 15 nëntor 2021
Në bazë të Rregullorës së Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit e në mbështetje të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës, neni 38, alineja 9, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, në mbledhjen e mbajtur më 02.11.2021, mori vendim të shpallë këtë
KONKURS

Për këto vende të punës:

 1. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë “Omeri r.a.”, KK Prizren;
 2. Imam, hatib dhe mual-Iim në xhaminë e fshatit Atmaxhë, KK Prizren;
 3. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Dobrusht, KK Prizren;
 4. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Kobajë, KK Prizren;
 5. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Korishë, KK Prizren;
 6. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e epërme të fshatit Nashec, KK Prizren;
 7. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e vjetër të fshatit Poslisht, KK Prizren;
 8. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e re të fshatit Poslisht, KK Prizren;
 9. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Randobravë, KK Prizren;
 10. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Sërbicë, KK Prizren;
 11. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Shkozë, KK Prizren;
 12. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Drajçiq, KK Prizren;
 13. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Jabllanicë, KK Prizren;
 14. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Pouskë, KK Prizren.
  Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:
  1. Të ketë kryer Medresenë, FSI-në, ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
  2. T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve dhe Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të BLPrizren;
  3. Të ketë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
  4.Të jetë i shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
  5. Të mos ketë vërejtje për punën e tij (nëse ka qenë në punë më parë);
  6. Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.
  Kandidati krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:
  1. Diploma e Medresesë dhe e Fakultetit;
  2. Çertifikata e lindjes;
  3. Çertifikata shëndetësore;
  4. Çertifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
  5. Vërtetimi për përvojën e punës;
  6. Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
  7. CV – ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
  8. Letërnjoftimi (fotokopje).
  (Të gjitha dokumentet duhet të jenë në origjinal)!

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Tender

  Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…
 • TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024

  TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024 / 1445 h. “…ata që dhanë zekatin i pret shpërb…
 • Konkurs

  Datë: 25 mars 2024Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…