Datë: 26 prill 2024

Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë:

Konkurs për këtë vend të punës:

Zëvendës-kryeimam i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit

Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:

 • Të ketë kryer Medresenë, FSI-në, ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit
  (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
 • T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve
  dhe Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të Bl-Prizren;
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
 • Të jetë i shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 • Të mos ketë vërejtje për punën e tij (nëse ka qenë në punë më parë);
 • Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.


Kandidati, krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto
dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe e Fakultetit (kopje e vërtetuar te noteri);
 • Certifikata e lindjes (origjinal);
 • Certifikata shëndetësore (origjinal);
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar (origjinal);
 • Vërtetimi për përvojën e punës (origjinal);
 • Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 • CV-ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 • Letërnjoftimi (fotokopje).

Vërejtje:
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së të Prizrenit
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në
shqyrtim.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga data e publikimit në websaitin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Telegram ngushëllimi

  KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
 • Konkurs

  Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
 • Konkurs

  Prishtinë, 10 maj 2024 Za popunjavanje radnog mjesta: Imam, hatib i mualim u džamiji džema…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Telegram ngushëllimi

KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…