Datë: 26 prill 2024

Këshilli i Bashkësisë Islame në Suharekë shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës:

 1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Bllacë
 2. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Vraniq

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit.
 • T’i përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. rregulloreve, vendimeve dhe udhëzimit administrativ të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit.
 • Të kenë aftësi komunikuese me xhematin dhe shkathtësi organizative për çështje fetare.
 • Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht.
 • Të mos kenë vërejtje për punën e tyre, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar.
 • Të jenë të pranueshëm nga këshilli i xhamisë dhe xhemati përkatës.
 • Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin burimor-tradicional të trojeve tona.

Dokumentet e kërkuara:
Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe Fakultetit.
 • Certifikata e lindjes.
 • Certifikata shëndetësore.
 • Certifikata se nuk është nën hetime, i akuzuar apo dënuar.
 • Dëshmi mbi karakteristikat në punë (nëse paraprakisht ka punuar).
 • Deklaratë me shkrim se do t’i kryej të gjitha shërbimet fetare sipas rregulloreve në fuqi.
 • CV-ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional.
 • Letërnjoftimi (kopje në të dy anët).

VËREJTJE:
Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal apo të noterizuara.
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Suharekë.
Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në ueb faqen zyrtare të BIRK-ut.
Dokumentet e pakompletuara dhe lë dorëzuara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim.

 • Telegram ngushëllimi

  KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
 • Konkurs

  Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
 • Konkurs

  Prishtinë, 10 maj 2024 Za popunjavanje radnog mjesta: Imam, hatib i mualim u džamiji džema…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Telegram ngushëllimi

KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…