Konkurs

Prishtinë, 22 dhjetor 2015
Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, shpallë:

Konkurs
Për plotësimin e këtyre vendeve të punës në Konviktin e vajzave në Prishtinë:
1.    Përgjegjëse e konviktit  (1),
2.    Edukatore në konvikt  (3),
3.    Kuzhiniere (1)
4.    Ndihmës kuzhiniere (1),
5.    Mirëmbajtëse të pastërtisë (2),
6.    Shtëpiak dhe furnizues për nxehje (1).

Kandidatet e interesuara duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Për vendin e punës nën 1: të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin, (përparësi kanë me FSI),  të ketë tri vite përvojë pune në BI.
Për vendin e punës nën 2: të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin (përparësi kanë me FSI), dhe dy vite përvojë pune në BI.
Për vendin e punës nën 3: Të ketë kualifikimin e lartë profesional të gjellëbërësit dhe tri vite përvojë pune në profesion.
Për vendin e punës nën 4: Të posedojë kualifikim për gjellëbërës  dhe dy vite përvojë pune në profesion, e në mungesë edhe pa përvojë.
Për vendin e punës nën 5: Të ketë së paku arsimimin fillorë
Për vendin e punës nën 6: Të posedojë kualifikim superior dhe të ketë tri vite përvojë pune në punë të ngjashme
Kandidatët e interesuar, kërkesës për punësim, duhet bashkangjitur këto dokumente:
–    Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit,
–    Vërtetim për përvojën e punës,
–    Certifikatën e lindjes,
–    Certifikatën e mjekut,
–    Certifikatën se nuk është nën hetime,
–    CV-të me të dhëna personale.
Vërejtje:
Përshkrimi i vendeve të punës- të drejtat dhe obligimet- do të bëhet pasi që kandidatët të pranohen në punë.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit të tij.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së (Rr. “Bajram Kelmendi”, nr. 84, 10 000 PRISHTINË.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit,  nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi”

Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se sot, më 23 mars 2023, ndërroi jetë në mo…