Konkurs

Prishtinë, 22 dhjetor 2015
Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, shpallë:

Konkurs
Për plotësimin e këtyre vendeve të punës në Konviktin e vajzave në Prishtinë:
1.    Përgjegjëse e konviktit  (1),
2.    Edukatore në konvikt  (3),
3.    Kuzhiniere (1)
4.    Ndihmës kuzhiniere (1),
5.    Mirëmbajtëse të pastërtisë (2),
6.    Shtëpiak dhe furnizues për nxehje (1).

Kandidatet e interesuara duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Për vendin e punës nën 1: të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin, (përparësi kanë me FSI),  të ketë tri vite përvojë pune në BI.
Për vendin e punës nën 2: të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin (përparësi kanë me FSI), dhe dy vite përvojë pune në BI.
Për vendin e punës nën 3: Të ketë kualifikimin e lartë profesional të gjellëbërësit dhe tri vite përvojë pune në profesion.
Për vendin e punës nën 4: Të posedojë kualifikim për gjellëbërës  dhe dy vite përvojë pune në profesion, e në mungesë edhe pa përvojë.
Për vendin e punës nën 5: Të ketë së paku arsimimin fillorë
Për vendin e punës nën 6: Të posedojë kualifikim superior dhe të ketë tri vite përvojë pune në punë të ngjashme
Kandidatët e interesuar, kërkesës për punësim, duhet bashkangjitur këto dokumente:
–    Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit,
–    Vërtetim për përvojën e punës,
–    Certifikatën e lindjes,
–    Certifikatën e mjekut,
–    Certifikatën se nuk është nën hetime,
–    CV-të me të dhëna personale.
Vërejtje:
Përshkrimi i vendeve të punës- të drejtat dhe obligimet- do të bëhet pasi që kandidatët të pranohen në punë.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit të tij.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së (Rr. “Bajram Kelmendi”, nr. 84, 10 000 PRISHTINË.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit,  nuk do të merren në shqyrtim.

  • Mesazh urimi me rastin e festës së Pashkëve

    Ipeshkvit të Kosovës, Z. Dodë Gjergjit I nderuari ipeshkëv Dodë Gjergji, me rastin e festë…
  • Tender

    Prishtinë, 25 mars 2021 KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS Shpall: Tender për botimin …
  • Konkurs

    Data: 11 mars 2021 Këshilli i Bashkësisë Islame i Kaçanikut shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Mesazh urimi me rastin e festës së Pashkëve

Ipeshkvit të Kosovës, Z. Dodë Gjergjit I nderuari ipeshkëv Dodë Gjergji, me rastin e festë…