(Shkruan: Ragmi ef. Destani – autori është kryetari i KBI të Bujanocit)
Nëntë ditët para Kurban – Bajramit dhe e dhjeta dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit tek Allahu i lartëmadhëruar. Këto dita fillojnë nga dita e hënë më 19 qershor dhe deri në ditën e Kurban – Bajramit më 28 qershor ditë e mërkurë. Allahu i lartëmadhëruar është betuar në këto dita, që nënkupton vlerën e tyre të madhe, e që besimtarët mysliman ti shfrytëzojnë dhe të mos dalin të humbur nga kjo vlerë e madhe.
Allahu në Kuran thotë: “Betohem për muzgun e agimit, dhe për dhjetë netët (e para të muajit Dhul Hixhxheh )”. Kuran 89 / 1 – 2 Ndërsa Pejgamberi Muhamedi a.s. nga shumë hadithe që flet për këto ditë, në këtë hadith thotë: “” Nuk ka ditë, që vlera e punëve tek Allahu është më e dashur se në këto dhjetë ditë. I thanë Sahabet: As lufta e shenjtë në rrugën e Allahut o i Dërguar i Allahut? Tha: As lufta e shenjtë për hirë të Allahut, përveç se një person që ka dal në luftën e shenjtë duke sakrifikuar veten dhe pasurinë e tij, dhe i ka humbur të dyjat“”.
Transmeton Buhariu: Këto pra, janë ditët më të vlefshme të vitit, ku Muhamedi a.s. thotë: “”Ditët më të vlefshme të dynjasë janë këto dhjetë ditë “” . Sahih el-Xhamiu Sagir. Allahu i madhëruar i nderoi robërit e Tij me këtë dhuratë të madhe, që ata ta shfrytëzojnë dhe të përfitojnë prej kësaj dhurate me adhurime, bamirësi, lutje etj.
Shkaku i vlerësimit të këtyre ditëve është se, në këto dita është: Dita e Arafatit, kryerja e haxhit me të gjitha veprimet që përmban, dita e Kurban Bajramit, therja e Kurbanit etj. Vlera e adhurimeve dhe veprave të tjera të mira, shumëfishohet me shpërblime të mëdha nga Zoti. Andaj të jemi të vëmendshëm që këtë dhuratë të madhe të Allahut tonë të madhëruar, ta e marrim me shumë seriozitet dhe shumë sinqeritet, që përmes adhurimeve dhe angazhimeve tona, të përfitojmë nga të mirat e Zotit, si në këtë botë, por në veçanti për botën pas vdekjes.
Çfarë duhet të bëjmë në këto ditë?
Thotë Pejgamberi Muhamedi s.a.v.s.: “Nuk ka dita më të mëdha te Zoti dhe punë më e dashur te Zoti se sa në këto dhjetë dita. Thuani sa më shumë gjatë tyre: La Ilahe il-Lallah,, Allahu ekber,, dhe Elhamdulilah “. (Ahmedi).
Nga veprimet që është mirë t’i bëjmë në këto dita:

 1. Pendimi nga të gjitha mëkatet, duke kërkuar nga Zoti që të na falë mëkatet, duke i theksuar ato. Dhe gjithashtu përmes KËRKIMFALJES ( ESTAGFIRULLAH ), e që duhet ta themi sa më shumë dhe sa më shpesh.
 2. Tu kërkojmë falje njerëzve që i kemi bërë zullum (padrejtësi), qoftë përmes fjalës, apo ndonjë veprimi, apo kthimin e borxhit, apo pagesave të veresive etj.
 3. Ti kryejmë namazet farze me rregull, sepse lënia e namazit farz konsiderohet ndër mëkatet më të mëdha në raport mes njeriut dhe Zotit.
 4. Bamirësia ndaj prindërve. Gjithashtu edhe ndaj farefisit tënd të familjes së afërt.
 5. Të largohemi nga të gjitha mëkatet. Qofshin ato edhe të voglat sipas mundësive, sepse mëkatet në këto dita janë shumë më të mëdha se në ditët tjera.
 6. Agjërimi vullnetar i nëntë ditëve, apo edhe ndonjë dite të veçantë nga këto dita. Muhamedi a.s. thotë: ”Kush agjëron një ditë për hirë të Allahut, atij Allahu do t’ia largon fytyrën nga zjarri për 70 vite “ Transmeton Buhariu dhe Muslimi.
 7. Sadakë për çdo ditë nga këto dita. Sadaka ka një vlerë të madhe tek Allahu, andaj regjistrojeni veten tuaj në regjistrin e Allahun, se ishin nga sadakadhënësit për çdo ditë të këtyre ditëve.
 8. Namazet nafile, qofshin synetet e pesë farzeve, namazi i natës, namazi i paraditës etj.
 9. Leximi i Kuranit, sepse përmes leximit të Kuranit përfiton ndriçim në varr dhe shpëtim nga zjarri në ditën e gjykimit.
 10. Përmendja e shumtë e Zotit. Është ndër adhurimet më të lehta dhe me vlerë shumë të madhe. Muhamedi a.s. thotë: “.. Thuani sa më shumë në këto dita: La Ilahe il-Lallah, Elhamdulilah, dhe Allahu Ekber“. Transmeton Ahmedi.
 11. Preferohet agjërimi i ditës së Arafatit për ata që nuk janë në Haxh (( Bedaiu Sanaië 2 / 76 )). Ku për këtë Muhamedi a.s thotë: “Agjërimi i ditës së arafatit duke e llogaritur për Allahun, i shlyen mëkatet (e vogla) e vitit që po kalon dhe vitit të ardhshëm “”. Transmeton Muslimi, Termidhiu etj.
 12. Mundohu që të hulumtosh një familje që ka nevojë, dhe ta gëzosh atë familje, duke i përgatitur (financuar) sofrën e Bajramit dhe duke ia gëzuar fëmijët me veshje për Bajram.
 13. Mos rri neglizhent në këto dita duke të ikur koha, por aktivizohu në maksimum me të gjitha format e adhurimit dhe bamirësisë.
 14. Të mundohet gjithkush që ta aktivizon familjen tij në këto dita, përmes adhurimeve të përbashkëta dhe lutjeve për mirësi, dashuri dhe harmoni familjare.
 15. Bëhu shkaktar që ta tërheqësh dikë në këto të mira, dhe mos lejo që dikush të të tërheq ty nga këto të mira të mëdha të Zotit.
Shfaq më shumë në Shkrime

Shfleto

HIXHRETI I PEJGAMBERIT A.S.– NJË FAQE E RE NË HISTORINË E NJERËZIMIT

(Shkruan: Resul ef. Rexhepi) إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّ…