Data:10.08.2021

Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujevë shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  1. Inkasant pranë KBI-së Podujevë në terrenin që e cakton ky Këshill.

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:                                            

1. Të kenë të kryer medresenë e mesme “Alauddin” Prishtinë;                                                    

2. T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;

3. Të kenë aftësi komunikuese që kanë të bëjnë me punën e inkasimit të anëtarësisë;

4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;

5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;

6. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës.

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

* Diploma e Medresesë;

* Certifikata e lindjes;

* Certifikata shëndetësore;

* Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;

* Vërtetimi për përvojën e punës;

* CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;

* Letërnjoftimi (fotokopje).

Të gjitha dokumentet e tjera të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Podujevës.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIK-ut.

  • Tender

    Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
  • Konkurs

    Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
  • Konkurs

    Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…