Data: 17 qershor 2021
KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PEJË –  shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë Kurshunli  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë Tahtali  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë Gjylfehatyn  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë NUR  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Leshan  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Kryshec  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Qyshk  – Pejë

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Poqestë  – Pejë

KANDIDATËT E INTERESUAR DUHET TI PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:

 1. Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në, ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e nostrifikuar nga Kryesia),
 2. Ti përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës, Rregulloreve dhe vendimeve dhe udhëzimit administrativ  të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit,
 3. Të kenë aftësi komunikuese me xhematë,
 4. Të jenë të shëndoshë psiqikisht dhe fizikisht,
 5. Të mos kenë vërejtje për punën e tyre nëse paraprakisht kanë qenë në punë,
 6. Kandidatet duhet të plotësojnë edhe kushte të posaçme sipas rregullores së KBI-së në Pejë,
 7. Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin tradicional të trojeve tona.

DOKUMENTET E NEVOJSHME

 • Diploma e Medreses dhe Fakultetit,
 • Çertifikata e lindjes,
 • Çertifikata shëndetesore,
 • Çertifikata se nuk është nën hetime, i akuzuar apo dënuar,
 • Dëshmi mbi karakteristikat në punë (nëse paraprakisht kanë qenë në punë),
 • Deklarata me shkrim se do ti kryej të gjitha shërbimet fetare sipas rregullorës,
 • CV- te dhënat personale, kualifikime ose dëshmi për aftësim profesional

(Të gjitha dokumentet të jenë origjinal).

VËREJTJE:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së të Pejës
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim.

 • Tender

  Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
 • Konkurs

  Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
 • Konkurs

  Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…