Data: 11 mars 2021

Këshilli i Bashkësisë Islame i Kaçanikut shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

 1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Nikaj

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
 • T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
 • Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 • Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;
 • Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;
 • Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës.

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;
 • Certifikata e lindjes;
 • Certifikata shëndetësore;
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
 • Vërtetimi për përvojën e punës;
 • Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 • Letërnjoftimi (fotokopje).

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Kaçanikut.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Konkurs

  Datë: 22 nëntor 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Viti shpallë: KONKURS Për plotësimin …
 • Konkurs

  Datë: 22 nëntor 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Vushtrri shpallë: KONKURS Për plotësi…
 • Konkurs

  Datë: 18 tetor 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: K O N K U R S Për plo…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 22 nëntor 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Viti shpallë: KONKURS Për plotësimin …