Data: 02.09.2020

Këshilli i Bashkësisë Islame i Mitrovicës shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

 1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Gushavcë;
 2. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Lipë;
 3. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Rahovë;
 4. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Bajgorë;
 5. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Koshtovë;
 6. Udhëheqës i Departamentit të të Rinjve në KBI – Mitrovicë;
 7. Udhëheqëse e Departamentit të Gruas në KBI – Mitrovicë.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
 2. T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;
 3. Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
 4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;
 6. Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;
 7. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës.

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;
 • Certifikata e lindjes;
 • Certifikata shëndetësore;
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
 • Vërtetimi për përvojën e punës;
 • Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 • Letërnjoftimi (fotokopje).

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Mitrovicës.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …