24.06.2020

Këshilli i Bashkësisë Islame në Viti, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës :

  1. Imam, hatib dhe mualim – xhamia në Remnik.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

1.Të ketë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);

2.T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;

      3.Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
      4.Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
      5.Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;
      6. Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;
      7. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës.

Dokumentet e nëvojshme:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:
* Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;
* Certifikata e lindjes;
* Certifikata shëndetësore;
* Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;
* Vërtetimi për përvojën e punës;
* Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
* CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
* Letërnjoftimi (fotokopje);
Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Viti.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikuar në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …