Konkurs

Këshilli i Bashkësisë Islame i Podujevës
Shpall:
K O N K U R S
Për plotësimin e vendeve  të lira të punës:
1. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Kunushec të komunës së Podujevës.

2. Imam, hatib dhe mual-lim në xhaminë e fshatit Bradash të komunës së Podujevës

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

1. Të ketë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës)
2. T’u përmbahem Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit
3. Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare
4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht
5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar
6. Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës
7. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:
* Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit
* Certifikata e lindjes
* Certifikata shëndetësore
* Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar
* Vërtetimi për përvojën e punës
* Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare
* CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional
* Letërnjoftimi (fotokopje)
Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Podujevës.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë,nuk do të merren në shqyrtim.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

  • Konkurs

    Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…
  • Konkurs

    Datë: 23 shtator 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Rahovec shpall:KONKURSPër plotësimin …
  • Njoftim

    Të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi!Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…