Datë: 6 qershor 2024

Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, shpallë këtë:
K O N K U R S

Për vendin e punës:

 1. Zyrtar për financa në administratën e KBI-Prizren.

Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:

 1. Të ketë kryer Fakultetin Ekonomik, drejtimet: Banka dhe Financa, Kontabilitet (preferohet të ketë të kryer Medresenë e Mesme Alaud-din);
 2. T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve dhe Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të BI-Prizren;
 3. Të ketë aftësi komunikuese dhe organizative në punë;
 4. Të ketë njohuri të avancuara të paketës së Microsoft Office, duke përfshirë: Word, Excel dhe PowerPoint;
 5. Të ketë aftësi për përpunimin e të dhënave dhe përpilimin e raporteve financiare;
 6. Të ketë së paku mbi një vit përvojë pune;
 7. Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.

Kandidati, krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 1. Diploma e shkollës së Mesme dhe e Fakultetit (kopje e vërtetuar te noteri);
 2. Çertifikata e lindjes (origjinal);
 3. Çertifikata shëndetësore (origjinal);
 4. Çertifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar (origjinal);
 5. Dëshmi për përvojën e punës (origjinal);
 6. Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet;
 7. CV – ja;
 8. Kualifikimet dhe dëshmitë për aftësim profesional;
 9. Referenca.

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së të Prizrenit.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …