Datum: 16 januar 2024

Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje radnog mjesta:

Imam, hatib i mualim u džamiji selo Brod

Zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove:

 1. Da imaju završenu Medresu, FIS ili Fakultet islamskih studija van Kosova (diploma overena od strane Predsjedništva IZRK-a).
 2. Da se pridržavaju Ustava Islamske zajednice Republike Kosova, pravilnicima, odlukama i administrativnim uputstvima Predsjedništva i Pravilniku Odbora.
 3. Da imaju komunikacione sposobnosti sa džematom i organizacione vještine za vjerska pitanja.
 4. Da su psihički i fizički zdravi.
 5. Ako su prethodno bili zaposleni da nemaju primedbe na njihov rad.
 6. Da budu prihvatljivi od strane džamijskog odbora i džemata.
 7. Da prakticiraju hanefijski mezheb i izvorni islam- tradicionalni za naše područje.
 8. Obavezno poznavanje jezika lokalnog stanovništva.

Tražena dokumentacija:

Uporedo sa zahtevom o zapošljavanju, treba priložiti i sledeća dokumenta:

 1. Diploma Medrese i Fakulteta.
 2. Izvod rođenih.
 3. Lekarsko uverenje.
 4. Potvrda da nije pod istragom, optužen ili kažnjavan.
 5. Potvrda o karakteristikama na radu (ako je prethodno radio).
 6. Pisana izjava da će izvršavati sve vjerske usluge prema pravilnicima na snazi.
 7. CV, lični podaci, kfalifikacije ili svedočanstva za profesionalne sposobnosti.
 8. Lična karta (kopirana sa obe strane).

NAPOMENA:

 • Svi dokumenti da budu original ili noterizovani.
 • Dokumenti predaju se u kancelariji Odbora islamske zajednice Regija Gora u Dragašu kod stare džamije.
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja na zvaničnoj stranici IZRK-a. (bislame.net)
 • Nekompletna dokumentacija i dokumenta predata sa zakašnjenem neće biti razmatrana.

Në gjuhën shqipe:


Këshilli i Bashkësisë Islame Rajoni e Gorës shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës:

Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e Brodit

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të ketë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e notifikuar nga Kryesia e BIRK).
 2. T’i përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. rregulloreve, vendimeve dhe udhëzimit administrativ të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit.
 3. Të kenë aftësi komunikuese me xhematin dhe shkathtësi organizative për çështje fetare.
 4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht.
 5. Të mos kenë vërejtje për punën e tyre, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar.
 6. Të jenë të pranueshëm nga këshilli i xhamisë dhe xhemati përkatës.
 7. Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin burimor-tradicional të trojeve tona.
 8. Njohja e gjuhës te komunitet është e domosdoshme.

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 1. Diploma e Medresesë dhe Fakultetit.
 2. Certifikata e lindjes.
 3. Certifikata shëndetësore.
 4. Certifikata se nuk është nën hetime, i akuzuar apo dënuar.
 5. Dëshmi mbi karakteristikat në punë (nëse paraprakisht ka punuar).
 6. Deklaratë me shkrim se do t’i kryej të gjitha shërbimet fetare sipas rregulloreve në fuqi.
 7. CV-ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional.
 8. Letërnjoftimi (kopje në të dy anët).

VËREJTJE:

 • Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal apo të noterizuara.
 • Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Ferizaj.
 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në ueb faqen zyrtare të BIRK-ut.
 • Dokumentet e pakompletuara dhe lë dorëzuara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …