Konkurs

16 maj 2019

Për vendin e punës roje nate në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Të ketë përgatitje të mesme

 • Të ketë një vjet përvojë pune

Dokumentet e nevojshme:
Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:

 • Diploma e shkollës së mesme
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata e shëndetit (e mjekut)
 • Certifikata se nuk është nën hetime
 • CV-ja – të dhënat personale

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

 • Konkurs

  Datë: 6.12.2021.         Këshilli i Bashkësisë Islame i Kamenicës në mbledhjen e mbajtur m…
 • Konkurs

  Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…
 • Tender

  Prishtinë, 22 nëntor 2021 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall:I. T…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 6.12.2021.         Këshilli i Bashkësisë Islame i Kamenicës në mbledhjen e mbajtur m…