Konkurs

16 maj 2019

Për vendin e punës roje nate në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Të ketë përgatitje të mesme

  • Të ketë një vjet përvojë pune

Dokumentet e nevojshme:
Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:

  • Diploma e shkollës së mesme
  • Vërtetimi për përvojën e punës
  • Certifikata e lindjes
  • Certifikata e shëndetit (e mjekut)
  • Certifikata se nuk është nën hetime
  • CV-ja – të dhënat personale

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 20 shtator 2022 KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË GJILAN – shpallë:K O N K U R SPër pl…