Datë: 14 dhjetor 2023

Këshilli i Bashkësisë Islame i Rahovecit shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  1. Imam, hatib dhe mualim në Xhaminë e fshatit Ratkoc

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

– Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
– T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;
– Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
– Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
– Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;
– Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;
– Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin burimor-tradicional të trojeve tona.

Dokumentet e kërkuara:
Krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;
Certifikata e lindjes;
Certifikata shëndetësore;
Certifikata se nuk është nën hetime ose e dënuar;
Vërtetimi për përvojën e punës;
Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
Letërnjoftimi (fotokopje në të dy anët);

Vërejtje:
Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal apo të noterizuara.
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Rahovec.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …