Datë: 08 shtator 2023

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë
Shpall:
KONKURS
Për plolësimin e vendeve të lira të punës:

 1. Imam, mual-lim dhe hatib në: Xhamia e Kusarit
 2. Referent për shërbime të varrimit

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • a) Të kenë të kryer Medresenë katërvjeçare ose Fakultetin e Studimeve Islame.
  b) T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Rregulloreve dhe vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit.
  c) Të kenë aftësi komunikimi:
  d) Të jenë të shëndosh psiqikisht dhe fizikisht.
  e) Të mos kenë vërejtje për punën e tyre, nëse paraprakisht kanë qenë në punë.
 • Dokumentet e kërkuara:
  Krahas kërkesës për punësim duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

  • Diploma e Medresesë dhe/ose Fakultetit;
  • Certifikata e lindjes.
  • Certifikata shëndetësore.
  • Certifikata se nuk është nën hetime dhe i dënuar.
  • Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet.
  • CV-në, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional.
  • Dokumenti i identifikimit (fotokopje).

  Vërejtje:

  • Dokumentet dorëzohen në zyrën e KBI-së në Gjakovë.
  • Dokumentet e pa kompletuara si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë nuk do të merren në shqyrtim.
  • Të ardhurat personale realizohen sipas rregullores së KBI-së
  • Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga data e publikimit në webfaqen e Bashkësisë Islame të Kosovës.
  Shfaq më shumë në Njoftime

  Shfleto

  Konkurs

  Datë: 25 qershor 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Istog, shpallë:K O N K U R SPër plot…