Ofertë për Ndërtim

Nga:                 Kryesia e Bashkësisë Islame e REPUBLIKËS së KOSOVËS – Prishtinë  

Lënda:             Ofertë për Ndërtim

Referenca:      Ndërtesa e vakëfit në Rahovec

Data:               26 mars, 2019

Përshëndetje,

Kërkohet nga ofertuesit e licencuar/regjistruar për ndërtim të ofertojnë për ndërtimin e Ndërtesës së Vakëfit në Rahovec sipas projektit të përgatitur.[1]

Forma e kontratës është “Lump Sum[2], për lloj të tillë të kontratës llogaria e pozicioneve bëhet nga vet ofertuesit, andaj pjesë e dosjes është edhe projekti[3].  

Të ofertohet për të gjitha pozicionet e parapara gjerë në përfundim të tërësishëm të punimeve, “çelësat në dorë”.

 

I tërë procesi i ndërtimit do të jetë në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Kosovës dhe sipas rregulloreve mbi ndërtimin e ndërtesave të vakëfeve.  

Kriteret e vlerësimit të ofertueseve

Përveç kushtit të çmimit më të lirë, kualitet të realizimit të punimeve i cili paraprakisht do të merret në konsideratë për vlerësim në bazë të përvojës paraprake të ofertuesve, gjithashtu e rëndësishme është edhe kohëzgjatja e realizimit të punimeve.

Kohëzgjatja e paraparë për realizimin e punimeve sipas ofertuesit do të

jetë: _ _ _ _  ditë kalendarike.

Ofertuesi duhet të ja bashkëngjisë ofertës dokumentacionin ligjor:

  1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në vendin e tij të themelimit;
  2. Certifikatës se Biznesit;
  3. Certifikata e TVSH-së;
  4. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit;

Dokumentacionin mbi kapacitetin ekonomik dhe financiar:

  • Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të mjaftueshme se qarkullimi vjetor i operatori ekonomik, gjatë tri viteve të fundit (2016, 2017 dhe 2018) ka qenë jo më pak se 250 000 € (të vërtetuar nga banka).

Dokumentacionin e kapaciteteve teknik dhe profesional:

  • Lista e projekteve të realizuar në tri vitet e fundit, duke saktësuar:

–    Punët  e përfshira (domosdo të këtë ndërtuar ndërtesë të ngjashme apo të përmasave më të mëdha);

–    Të saktësohen të gjitha projektet e punëve ndërtimore dhe aktivitetet ndërtimore në periudhën e shkuar trevjeçare, të përcjella me certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kënaqshëm të projekteve më të rëndësishme të punëve [referenca (të dëshmohen vlerat e projekteve të përfunduara), raportet e pranimeve teknike të punëve].

  • Kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik, drejtpërdrejtë përgjegjës për realizimin e projektit, gjegjësisht ndërtimit të ndërtesës:

a. Menaxheri i projektit (inxhinier i diplomuar i arkitekturës ose inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë- konstruktiv)

b. Inxhinier i arkitekturës ose inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë-konstruktiv;

c. Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë–hidroteknikë;

d. Inxhinier i diplomuar i elektrikes;

e. Inxhinier i diplomuar i makinerisë;

Për të lartshënuarit të dëshmohen diplomat dhe CV e tyre (sipas formës së “Europass”). KBIRK rezervon të drejtën që me rastin e zgjedhjes së fituesit të kërkojmë verifikimin e dokumenteve të ofruara;

  • Raportin për mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë në dispozicion të operatorit ekonomik për realizimin e projektit;   
  • Planin e hollësishëm dinamik mbi realizimin e punimeve sipas pozicioneve të parapara.

Kompanitë e interesuara dosjen për tenderim e projektit mund ta kërkojnë në këtë adresë elektronike: [email protected] (zyra e arkitektëve të Kryesisë së BIRK-së në Prishtinë)

Kërkesa për tërheqjen e dosjes për tenderim mund të bëhet deri me dt. 1 prill 2019, kurse dorëzimi i ofertës së kompletuar bëhet deri më datë 5 prill 2019, ora 15:00, në këtë adresë: KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, ZYRA E ARKITEKTËVE, Rruga “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10 000 PRISHTINË.

Oferta duhet të përmbaj çmimin e materialit pa TVSH dhe të jetë e vlefshme për një muaj. Kohë për të cilën do të njoftoheni nëse jeni të zgjedhur për nënshkrim të kontratës.

KBIRK mbanë të drejtën ekskluzive për përzgjedhjen e ofertuesit të suksesshëm. Ftoheni të ofertoni me çmime të arsyeshme sipas tregut aktual të Kosovë dhe të prezantoni në dosjet e juaja të ofertave të gjitha dokumentacionin e kërkuar. Ofertuesi i suksesshëm do të njoftohet për nënshkrimin e kontratës, në të cilën kontratë do të parashihen të gjitha proceset e mbarëvajtjes së punimeve. 


[1] Pjesë e ofertës është edhe paramasa e përafërt, e cila duhet të ju shërbej për lehtësim të të kuptuarit të vëllimit të punimeve.

[2] Definicion i shkurtër i llojit të tillë të kontratës është: ‘’zotim për ndërtimin e projektit ‘’X’’ për ‘’Y’’ euro’’. Ofertuesit duhet të jenë të familjarizuar me këtë lloj të kontratës.

[3] Projekti mund edhe të pësojë ndonjë ndryshim eventual, por assesi ndryshim madhor.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi”

Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se sot, më 23 mars 2023, ndërroi jetë në mo…