Konkurs

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës shpall:
KONKURS

Për vendin e punës arkëtar në Kryesinë e BIK
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të ketë të kryer Fakultetin Ekonomik
 • Përvojë e punës mbi 5 vjet
 • Teknik i kontabilitetit (Shoqata e Auditorëve dhe Kontabilistëve të Kosovovës) SCAAK
 • Të ketë njohuri të avancuara në Microsoft Office (Advanced- i certifikuar)
 • Të njohë gjuhën angleze
 • Të ketë shkathtësi në menaxhim dhe financa

Dokumentet e nevojshme:
Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:

 • Diploma e fakultetit
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • CV-ja – të dhënat personale.

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

BIK edhe sivjet organizon tubimin e zekatit dhe sadakatul-fitrit

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës, sikurse edhe viteve të kaluara edhe këtë vit org…