Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës shpall:
KONKURS

Për vendin e punës arkëtar në Kryesinë e BIK
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të ketë të kryer Fakultetin Ekonomik
 • Përvojë e punës mbi 5 vjet
 • Teknik i kontabilitetit (Shoqata e Auditorëve dhe Kontabilistëve të Kosovovës) SCAAK
 • Të ketë njohuri të avancuara në Microsoft Office (Advanced- i certifikuar)
 • Të njohë gjuhën angleze
 • Të ketë shkathtësi në menaxhim dhe financa

Dokumentet e nevojshme:
Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:

 • Diploma e fakultetit
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • CV-ja – të dhënat personale.

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

 • Tender

  Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
 • Konkurs

  Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
 • Konkurs

  Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…