Konkurs

Datë: 10 nëntor 2022

KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PRIZREN – shpallë:
K O N K U R S
Për këto vende të punës:
Muezin në xhaminë “Ahmed Beu”, KK Prizren
Muezin në xhaminë “Bamirësave”, KK Prizren;
Muezin në xhaminë “lmam Ebu Hanife”, KK Prizren;
Muezin në xhaminë “Mesxhid”, KK Prizren;
Kandidati i interesuar duhet t’i plotësojë këto kushte:

1. Të ketë kryer Medresenë e Mesme (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të
Kosovës);
2. T’i përmbahet Kushtetutës së Bashkdsisë Islame të Republikës së Kosovës, Rregulloreve dhe
Vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit të BI-Prizen;
3. Të ketë aftësi komunikuese, njohuri të nevojshme islame, zë të bukur dhe virtyrte islame;
4. Të jetë i shëndoshe psikikisht dhe fizikisht;
5. Të mos ketë vërejtje për punën e tij (nëse ka qenë në punë më parë);
6. Të jetë nënshtetas i Republikës së Kosovës.

Kandidati krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:
1. Diploma e Medresesë së Mesme (kopje e vërtetuar te noteri);
2. Çertifika e lindjes (origjinal);
3. Çertifikata shëndetësore (origjinal);
4. Çertifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar (origiinal);
5. Vërtetimi për përvojën e punës (origjinal);
6. Deklarata me shkrim se ka për t’i kryer te gjitha shërbimet fetare;
7. CV -ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
8. Letërnjoftimi (fotokopje).
Vërejtje:
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së të Prizrenit.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

  • Ftesë për ofertë

    KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpallë: F T E S Ë PËR OFERTË PËR R…
  • Konkurs

    Datë: 23 maj 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Mitrovicë shpallë: KONKURS Për plotësimin…
  • Tender

    Prishtinë, 11 maj 2023 INSTITUTI PËR HULUMTIME E STUDIME ISLAME (IHSI) – PRISHTINË Shpall:…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ftesë për ofertë

KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpallë: F T E S Ë PËR OFERTË PËR R…