Datë: 7 nëntor 2022

KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PRISHTINË – shpallë:
K O N K U R S
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:
1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Dabishec
2. Shofer për nevojat e KBI Prishtinë, 2 (dy) vende
KANDIDATËT E INTERESUAR POZITËN E IMAMIT DUHET T’I PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:

 1. Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në, ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e nostrifikuar nga Kryesia),
 2. T’i përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës, Rregulloreve dhe vendimeve dhe udhëzimit administrativ të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit,
 3. Të kenë aftësi komunikuese me xhematë,
 4. Të jenë të shëndoshë psiqikisht dhe fizikisht,
 5. Të mos kenë vërejtje për punën e tyre nëse paraprakisht kanë qenë në punë,
 6. Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin tradicional të trojeve tona.
  DOKUMENTET E KËRKUARA

Krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

· Diploma e Medreses dhe Fakultetit,

· Çertifikata e lindjes,

· Çertifikata shëndetesore,

· Çertifikata se nuk është nën hetime, i akuzuar apo dënuar,

· Dëshmi mbi karakteristikat në punë (nëse paraprakisht kanë qenë në punë),

· Deklarata me shkrim se do ti kryej të gjitha shërbimet fetare sipas rregullorës,
· CV- te dhënat personale, kualifikime ose dëshmi për aftësim profesional
(Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal)

KANDIDATËT E INTERESUAR POZITËN E SHOFERIT DUHET T’I PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:

 • Diplomën e shkollës së mesme
 • Certifikatën e lindjes
 • Cerftifikatën shëndetësore
 • Certifikatën se nuk është nën hetime
 • Vërtetim për përvojen e punës
 • Patenta e shoferit për kategorinë B

VËREJTJE:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të BI-së në Prishtinë.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në webfaqen zyrtare të BIRK.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 25 qershor 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Istog, shpallë:K O N K U R SPër plot…