Datë: 3 shkurt 2021
Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë
Shpall:
KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:
1. Sekretar i Këshillit të Bashkësisë Islame të Gjakovës
2. Udhëheqëse e Departamentit të Grave – dega në Gjakovë
3. Mualime

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të kanë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës), kurse për pozitën sekretar vlen edhe Fakulteti i Juridikut.
 2. T’u përmbahem Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit
 3. Të kanë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare
 4. Të janë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht
 5. Të mos kanë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar
 6. Të janë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës
 7. Të janë nënshtetas të Republikës së Kosovës

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata shëndetësore
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional
 • Letërnjoftimi (fotokopje)

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjakovë.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Tender

  Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
 • Konkurs

  Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
 • Konkurs

  Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…