Konkurs

Data: 3 dhjetor 2020

Këshilli i Bashkësisë Islame i Mitrovicës shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

1. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e lagjes së Sylanve – Shpkovc;

2. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Shupkovc;

3. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshatit Vaganicë;

4. Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e fshtatit Vorrnicë.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);

T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;

Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;

Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;

Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;

Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;

Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës.

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:   Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;

Certifikata e lindjes;

Certifikata shëndetësore;

Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar;

Vërtetimi për përvojën e punës;

Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;

CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;

Letërnjoftimi (fotokopje).

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Mitrovicës.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

  • Konkurs

    Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…
  • Konkurs

    Datë: 23 shtator 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Rahovec shpall:KONKURSPër plotësimin …
  • Njoftim

    Të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi!Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…