Prishtinë, 7 janar 2016

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, shpall:

Konkurs

Për plotësimin e këtyre vendeve të lira të punës në Konviktin e vajzave në Prishtinë:

1. Kujdestare ditore në konvikt të vajzave (4).

Kandidatet e interesuara duhet t’i plotësojnë këto kushte:

Të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin, (përparësi kanë me FSI),

Të ketë tri vite përvojë pune në BI.

Kandidatet e interesuara për punësim, kërkesës për punësim, duhet t’ia bashkëngjisin edhe këto dokumente:

– Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit, (nëse fakultetin e ka të mbaruar jashtë shtetit diplomën e nostrifikuar),

– Vërtetim për përvojën e punës,

– Certifikatën e lindjes,

– Certifikatën e mjekut,

– Certifikatën se nuk është nën hetime,

– CV-në me të dhëna personale.

Vërejtje:

Përshkrimi i vendeve të punës- të drejtat dhe obligimet- do të bëhet pasi që kandidatët të pranohen në punë. Të ardhurat personale mujore do të caktohen me vendim të veçant të Kryesisë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit të tij në faqen e Kryesisë.

Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së (Rr. “Bajram Kelmendi”, nr. 84, 10 000 PRISHTINË).

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit,  nuk do të merren në shqyrtim.

  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …
  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Koso…
  • Tender

    Prishtinë, 1 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: 1. …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …