Prishtinë, 15 mars 2024
Këshilli i Bashkësisë Islame -Prishtinë shpallë

Konkurs

Për plotësimin e këtyre vendeve të punës:
1. Imam në Xhaminë Alaudin Prishtinë
2. Imam në Xhaminë Medina(AAB)
3. Imam në Mesxhidin e Matit 1 rr. Muharrem Fejza

Pozita e Imamit:
Kandidatët e interesuar kërkesës për punësim duhet bashkangjitur këto dokumente:
-Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit.
-Çertifikatën e lindjes,
-Çertifikatën shëndetësore,
-Çertifikatën se nuk është nën hetime,
-Deklerata me shkrim se ka per t’i kryer të gjitha shërbimet fetare,
-CV-në me të dhëna personale,kualifikimet ose dëshmit për aftësim profesional.
Verejtje:
Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në webfaqen e BIK.
Dokumentet e kompletuara dorëzohën në sekretarinë e Këshillit të Bashkësisë Islame-
Prishtinë çdo ditë pune.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …