Prishtinë, 15 mars 2024
Këshilli i Bashkësisë Islame -Prishtinë shpallë

Konkurs

Për plotësimin e këtyre vendeve të punës:
1. Imam në Xhaminë Alaudin Prishtinë
2. Imam në Xhaminë Medina(AAB)
3. Imam në Mesxhidin e Matit 1 rr. Muharrem Fejza

Pozita e Imamit:
Kandidatët e interesuar kërkesës për punësim duhet bashkangjitur këto dokumente:
-Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit.
-Çertifikatën e lindjes,
-Çertifikatën shëndetësore,
-Çertifikatën se nuk është nën hetime,
-Deklerata me shkrim se ka per t’i kryer të gjitha shërbimet fetare,
-CV-në me të dhëna personale,kualifikimet ose dëshmit për aftësim profesional.
Verejtje:
Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në webfaqen e BIK.
Dokumentet e kompletuara dorëzohën në sekretarinë e Këshillit të Bashkësisë Islame-
Prishtinë çdo ditë pune.

  • Tender

    Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…
  • TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024

    TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024 / 1445 h. “…ata që dhanë zekatin i pret shpërb…
  • Konkurs

    Datë: 25 mars 2024Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…