Datë: 22 nëntor 2023

Këshilli i Bashkësisë Islame në Viti shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e dy vendeve të lira të punës:

 • Imam, hatib dhe mualim në Xhaminë e fshatit Ramnishtë
 • Imam, hatib dhe mualim në Xhaminë e fshatit Gjylekar (Xhamia e Epërme)

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës);
 2. T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit;
 3. Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare;
 4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht;
 5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar;
 6. Të jenë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës;
 7. Të praktikojnë medhhebin hanefij dhe islamin burimor-tradicional të trojeve tona.

Dokumentet e kërkuara:
Krahas kërkesës për punësim, duhet bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit;
 • Certifikata e lindjes;
 • Certifikata shëndetësore;
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose e dënuar;
 • Vërtetimi për përvojën e punës;
 • Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare;
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional;
 • Letërnjoftimi (fotokopje në të dy anët);

Vërejtje:
Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal apo të noterizuara.
Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Viti.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.
Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

 • Tender

  Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
 • Konkurs

  Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
 • Konkurs

  Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…