Takvimi 2021

takvimi 2021
Takvimi 2021
  • Version
  • Download 2802
  • File Size 1.51 MB
  • Create Date 24/03/2021

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES .................................................. 5
Naim ef. TËRNAVA
ARGUMENTE QË VËRTETOJNË
EKZISTIMIN E ALLAHUT, XH.SH. ................................... 9
H. Sherif ef. AHMETI
FE DO TË THOTË: BESIM DHE VEPRIM ............................. 43
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “ET-TIN”..................................... 55
Hajrullah ef. HOXHA
BINDJA DHE DASHURIA NDAJ ZOTIT XH.SH.
DHE MUHAMEDIT A.S. .................................................... 75
Resul ef. REXHEPI
RUAJTJA E TRADITAVE TONA NË RAMAZAN
DHE NË BAJRAME ............................................................ 91
Ajni SINANI
KURANI, SHKENCA DHE GJITHËSIA................................ 125
Sedat G. ISLAMI
LUTJA E ADEMIT A.S.
(Sekretet e pendimit të sinqertë dhe të pranuar) ................. 145
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
JETA DHE VDEKJA NGA KËNDVËSHTRIMI
KURANOR DHE SHKENCOR......................................... 157
Prof. asoc. dr. Fahrush REXHEPI
VLERA E DIJETARËVE DHE POZITA E TYRE
NË FENË ISLAME ............................................................ 183

Ramadan SHKODRA
ZHVILLIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE
ISLAME NË KOSOVË PAS LUFTËS
SË DYTË BOTËRORE...................................................... 193
Sadik MEHMETI
SHKOLLAT E MESME (MEKTEBET RUSHDIJE)
NË KOSOVË (me vështrim të veçantë
Rushdija e Prizrenit dhe e Prishtinës) ................................. 209
Islam HASANI
KONTRATAT HIBRID NË SISTEMIN FINANCIAR ISLAM... 231
Mr. Elmir KARADŽI (PHDc)
FAMILJA KOSOVARE DHE SFIDAT
E JETËS BASHKËKOHORE ............................................ 247
Dr. Violeta SMAJLAJ
BARAZIA GJINORE NË MARRËDHËNIET
PASURORE BASHKËSHORTORE ................................. 263
Ejmen SHABAN
VIRUSI KORONA - KËSHILLA DHE MËSIME ................. 277
KALOI NË AHIRET ALIMI YNË I SHQUAR DHE
AUTORI I “TAKVIMIT” HAJRULLAH EF. HOXHA .... 301
TAKVIM 1442-1443 / KALENDAR 2021 - (SHTOJCË)....... 309
PËRMBAJTJA......................................................................... 335

Shfaq më shumë në 

Shfleto

Kryeimami Sahiti dhe delegacioni nga Turqia vizituan disa xhami të restauruara nga Drejtoria e Vakëfeve të Turqisë

Prishtinë, 7 dhejtor 2021 Kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Vedat ef. Sahiti, së b…