Konkurs

18 nëntor 2019

Këshilli i Bashkësisë Islame i Kaçanikut shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

1. Kryeimam i Këshillit të Bashkësisë Islame të Kaçanikut


Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

1. Të kenë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës)

2. T’u përmbahen Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit

3. Të kenë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare

4. Të jenë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht

5. Të mos kenë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar

6. Të ketë pesë (5) vjet përvojë pune në Bashkësinë Islame

7. Të jenë nënshtetas të Republikës së Kosovës

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

* Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit

* Certifikata e lindjes

* Certifikata shëndetësore

* Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar

* Vërtetimi për përvojën e punës

* Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare

* CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional

* Letërnjoftimi (fotokopje)

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Kaçanikut.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

  • Deklaratë

    Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës me shqetësim ka marrë lajmin për projektin e kodit …
  • Kurbani 2020

    Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, ashtu si edhe viteve të mëparshme, e…
  • Ngushëllim

    Me dhimbje, mora lajmin për kalimin në ahiret të profesor Hajrullah Goranit.Në emër të Bas…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Deklaratë

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës me shqetësim ka marrë lajmin për projektin e kodit …